نشریه دانشجویی شاکله (SHAKELE) - مقالات آماده انتشار