نشریه دانشجویی شاکله (SHAKELE) - اهداف و چشم انداز