نشریه دانشجویی شاکله (SHAKELE) - واژه نامه اختصاصی