نشریه دانشجویی شاکله (SHAKELE) - فرایند پذیرش مقالات